Meetsysteeem Analyse MSA

< Alle onderwerpen

Meet Systeem Analyse MSA
In theorie zal een perfect meetsysteem bij elke herhaalde meting exact hetzelfde resultaat opleveren. In werkelijkheid is er variatie in de resultaten onder invloed van externe en interne variabelen. Het doel van een meetsysteemanalyse is het onderzoeken of de meetresultaten representatief zijn voor wat er gebeurt in het proces. ‘Representatief’ houdt in dat de verschillen tussen de gemeten waarden en de werkelijke – meestal ongekende – waarden, de zgn. meetfouten, zo klein mogelijk zijn.

De meetfouten zijn te verdelen in twee categorieën: juistheid (accuracy) en precisie (precision).
De juistheid staat voor de exactheid van de metingen. Een meetsysteem is accuraat als er geen consistent verschil (afwijking, bias) is tussen de gemeten waarde en de werkelijke waarde. De juistheid wordt bepaald door een standaard of referentie met een bekende waarde een aantal malen te meten en het gemiddelde meetresultaat te vergelijken met de werkelijke waarde.

De precisie staat voor de variatie; de spreiding in de metingen. Precisiemeetfouten worden onderverdeeld in twee categorieën:
• Herhaalbaarheid (repeatability): meetvariatie dat voorkomt wanneer één tester metingen onder identieke omstandigheden herhaalt met hetzelfde item, dezelfde meetinstelling en dezelfde meetapparatuur. Deze variatie komt uit het meetinstrument zelf.
• Reproduceerbaarheid (reproducibility): het gedeelte van de meetvariatie dat voorkomt wanneer meerdere testers metingen onder verschillende omgevingsomstandigheden uitvoeren of met verschillende meetinstellingen of meetinstrumenten. Deze variatie wordt veroorzaakt door voortdurende en onbeheerste verschillen in het meetsysteem. Een meetsysteem is meer dan het meetinstrument alleen. Het is een verzameling van procedures, personeel en omgevingscondities. Veel producteigenschappen kunnen niet of zeer moeilijk met behulp van een instrument worden gemeten. In die gevallen fungeert de mens als meetsysteem. Bekend is dat er verschil zit in de manier waarop verschillende mensen een meting uitvoeren. zie ook Gage R&R

In een goed meetsysteem is de totale meetvariatie stabiel en beperkt vergeleken met de variatie in het proces of het product dat met het meetsysteem wordt gemeten.
Een MSA voer je uit als onderdeel van de Measure-fase, maar ook op de andere momenten waarop je metingen (opnieuw) verricht binnen de Analyze- en Control-fase. De variatie in meetwaarden wordt veroorzaakt door de variatie in zowel het voortbrengingsproces als het meetproces. Het doel van het uitveren van een MSA is het herkennen, begrijpen en beperken van variatie in het meetproces, om de invloed daarvan op de meting uit te sluiten. Op deze manier borg je metingen van hoge kwaliteit.

Het doel van een MSA is het borgen dat de verzamelde data representatief zijn voor wat gebeurt in het proces. ‘Representatief’ houdt in dat de verschillen tussen de gemeten waarden en de werkelijke – meestal ongekende – waarden, de zgn. meetfouten, zo klein mogelijk zijn. In de bovenstaande afbeelding was al te zien dat meetfouten afhangen van de accuraatheid (accuracy) en precisie (precision) van een meting.

Accuraatheid van metingen (meetnauwkeurigheid)
De accuraatheid staat voor de nauwkeurigheid/exactheid van de metingen. Een meting is accuraat als deze geen systematische vertekening geeft van de werkelijkheid. Anders gezegd: er is geen consistent verschil tussen de gemeten waarde en de werkelijke waarde (afwijking, bias).

Nauwkeurigheid beschrijft dus hoe gecentreerd de variatie in je meetsysteem is ten opzichte van de werkelijke variatie in het proces of het kenmerk. Het gaat om meetfouten die geen invloed hebben op de variatie die je in de meetresultaten ziet, maar wel de meetresultaten op een structureel hoger of lager niveau laten uitkomen.

Call Now Button

X