Verandermanagement

< Alle onderwerpen

Wat is verandermanagement?

Elke organisatie bereikt vroeg of laat het punt waarop het tijd is om de dingen anders aan te pakken. De manier van leidinggeven op een bepaalde afdeling werkt niet meer, het is tijd voor een nieuw productiesysteem of er zijn betere versies van de huidige CRM-software op de markt gekomen. Die momenten triggeren het opstarten van kwaliteitstrajecten of een cultuurverandering. Het beheersen en succesvol invoeren van veranderingen vraagt om een speciale aanpak. Waarom? Individuen en organisaties zijn er doorgaans niet op gericht te veranderen. Veranderingen vragen dus om goed management: verandermanagement.

Wat levert het u op?

Het vermogen om te veranderen Veel mensen zien ‘verandering’ als een containerbegrip en dat maakt een inhoudelijke definitie lastig. ‘Verandering’ is gerelateerd aan begrippen en concepten als ‘organisatie-ontwikkeling’, ‘leren’ en ‘implementeren’. Deze associaties kloppen allemaal. Bij verandering gaat het om het varen van een nieuwe koers. Elke organisatie heeft te maken met haar eigen leercurve. Terugvallen, bijstellen en opnieuw beginnen, het hoort er allemaal bij. Vele complexe factoren spelen een rol, zowel op individueel niveau als op team- en organisatieniveau. Iedere organisatie heeft het vermogen om te veranderen, maar toch mislukken nog steeds veel pogingen om succesvol te veranderen. Gedrag, gedachten en gevoel.
Onderwerpen als Gedrag, Gedachten en Gevoel vormen de basis voor de verandering die ingezet wordt.
Elk bedrijf is anders, de mensen die er werken ook. De expertise is niet altijd in het bedrijf aanwezig. Sterker nog, vaak is de aanpak door uitsluitend interne medewerkers, management onvoldoende. Coaching is dan aan te raden maar eventueel een training van 1 dag als voorbereiding is welkom. Soms praten we over een echte cultuuromslag die niet onderschat mag worden

Continue verbetering

De oplossing? ‘Verandering is de enige constante.’ Dit is geen dooddoener, maar een visie die meer en meer aan terrein wint. Organiseren en managen is ook ‘veranderen’, keer op keer. Steeds meer organisaties streven naar continue verbetering, lees continue verandering. In de ideale situatie is het een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering.
Verandermanagement is een integraal proces met niet langer alleen aandacht voor de technische aspecten en de organisatiestructuur. Nee, de ‘zachte kant’ van veranderen wordt steeds belangrijker.

De medewerkers bepalen in grote mate het succes van een verandering.
Want, hoe groter het draagvlak voor initiatieven, hoe beter het doorvoeren van de verandering zal verlopen. Verandering is niet kijken naar wat er allemaal verkeerd gaat. Nee, het is kijken naar kansen en mogelijkheden. Lean en Six Sigma zijn methodes die je helpen om een veranderproces in goede banen te leiden.

Methodes en Middelen

De diverse methodes en middelen om samen met de medewerkers het veranderingstraject in te gaan helpen om weerstanden te overwinnen en duidelijkheid te krijgen welke stappen er gedaan moeten worden die succesvol zijn.16 tips om verandering te stimuleren
• Beschrijf de huidige situatie als een burning platform, blijven zitten kan dus niet.
• Leg duidelijk uit wat het doel is en hoe en wanneer dit moet worden bereikt.
• Begin tijdig, bij voorkeur als het bedrijf nog financieel gezond is.
• Wees meteen open en eerlijk.
• Blijf communiceren
• Zorg voor een monitoringsysteem om de voortgang te volgen
• De ideale voortrekker is een charismatische leider, die samen met zijn medewerkers door de modder gaat, maar wel een duidelijke koers uitzet én aanhoudt.
• Promoveer deze man of vrouw ná het project niet naar een andere afdeling!
• Betrek zoveel mogelijk mensen bij het project
• Zoek uit wie de sleutelfiguren zijn, en zorg dat die als eerste gewonnen worden. Denk daarbij zowel aan mensen uit de directie, als aan mensen op de werkvloer die van nature veel invloed hebben.
• Zorg voor voldoende training, bekend maakt bemind.
• Begin met eenvoudige en behapbare tools, die niet als bedreigend worden ervaren voor de eigen werkplek. 5S, maar ook SMED (reductie van omsteltijden) zijn goede voorbeelden.
• Zorg dat er ook ruimte is voor verbeterprojecten die problemen oplossen die mensen zélf dagelijks ervaren
• Kies eventueel een adviseur die veel ervaring heeft met het overwinnen van weerstand
• Vier de successen en toon waardering. Dit kan zo nu en dan ook financieel, bijvoorbeeld met een dinerbon of zelfs een bonus.

Call Now Button

X