1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden LSSC Lean Six Sigma Coaching*
  2. “LSSC”: LSSC Lean Six Sigma Coaching, gevestigd te Bennekom aan de (6721 VX) Torckstraat 42, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59720700 (*LOGICONS),
  3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van LSSC wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

 

 1. TOEPASSING
  1 Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen LSSC en de Klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LSSC, voor de uitvoering waarvan door LSSC derden dienen te worden betrokken.
  1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LSSC en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  1.4 Indien LSSC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LSSC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 2. INSCHRIJVING
  1 Inschrijvingen via onze website www.leansixsigmacoaching.nl. In de beschrijving van elke training, e-learning en workshops is summier aangegeven voor wie deze bedoeld is, welk niveau de opleiding heeft en of er eventueel specifieke toelatingsvoorwaarden gelden. 2.2 Wanneer het maximaal toelaatbare aantal aanmeldingen voor een opleiding is overschreden, hanteren wij in eerste instantie de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als selectiecriterium. In tweede instantie zullen wij het naleven van de betalingstermijn als selectiecriterium hanteren. Als wij je niet op de datum van je voorkeur kunnen plaatsen, dan doen wij je in overleg een ander voorstel.
 3. BEDENKTIJD
  1 Als je je hebt ingeschreven voor een cursus of training, heb je gedurende 21 dagen voor de startdatum het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren.
 4. PRIJZEN
  1 Alle op de website vermelde prijzen zijn exclusief 21% BT, luiden de prijzen in Euro’s en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 4.2 Indien je een training volgt waaraan een examen is verbonden, kun je je examen éénmalig gratis herkansen. Bij een tweede herkansing van het examen brengen wij extra kosten a € 90,– in rekening.
 5. BETALING
  1 Betaling van de trainingen vindt plaats via de boeking op de website (Ideal Betaling) of via een factuur die je van LSSC Lean Six Sigma Coaching ontvangt voorafgaand aan de training. De factuur dient voor de startdatum van de training te worden voldaan. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  5.2 Betalingen van de e-Learnings worden gedaan tijdens de inschrijving op de website.
  5.3 Betalingen van LSSC Lean-producten vindt plaats via de bestelling op de website (Ideal Betaling) 5.4 Indien de Klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien LSSC echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
 6. ANNULERING / tussentijdse beëindiging
  1 Wil je je deelname aan een opleiding  annuleren, dan kan dat uitsluitend schriftelijk. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de Klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt telefonisch via 0318-220531 met bevestiging per e-mail aan: info@leansixsigmacoaching.nl
  6.2 Als annuleringsdatum hanteert LSSC Lean Six Sigma Coaching de ontvangstdatum van je schrijven.
  6.3 De annuleringsdatum wordt door ons altijd gerelateerd aan de startdatum van de opleiding waarvoor je je oorspronkelijk hebt ingeschreven.
  6.4 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht.
  6.5 Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
  6.6 Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
  6.7 Beëindig of onderbreek je tussentijds de opleiding of neem je niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling.
  6.8 In bijzondere gevallen (calamiteiten, ter beoordeling van LSSC Lean Six Sigma Coaching) kan worden deelgenomen aan een latere uitvoering van de opleiding.
  6.9 Na de start van de opleiding kun je geen aanspraak meer maken op restitutie van enig deel van het verschuldigde opleidingsbedrag. 6.10 In alle gevallen kan – na toestemming van LSSC – een vervanger worden gestuurd.
  6.11 In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden.
 7. VERVANGING TRAINER
  1 LSSC Lean Six Sigma Coaching is te allen tijde gerechtigd een docent, door haar met de uitvoering van de opleiding belast, te vervangen door een andere docent. (Bijvoorbeeld bij ziekte trainer/docent)
 8. VERZETTEN AANVANGSDATUM/UITSTEL
  1 LSSC Lean Six Sigma Coaching behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding, de aanvangsdatum te verzetten.
  8.2 In geval van een (ter beoordeling van LSSC) te gering aantal deelnemers voor een met de Klant overeengekomen opleiding of training, behoudt LSSC zich het recht voor de betreffende opleiding of training te laten vervallen cq niet door te laten gaan.
 9. OVERHEIDSMAATREGELEN
  Indien door overheidsmaatregelen de geplande bijeenkomst(-)en fysiek niet (meer) mogen plaatsvinden, dan gaat de training op de geplande dagen toch door via de zgn OVC (Online Virtual Classroom). LSSC heeft hiervoor de digitale leeromgeving ingericht.
 10. DIGITALE LEEEROMGEVING
  Ruim voor elke training ontvangt elke cursist inloggegevens bestaande uit een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee krijgt hij/zij direct toegang tot de Digitale Leeromgeving die ingericht is voor het volgen van fysieke bijeenkomsten maar ook voor het op afstand online volgen van de training.
 11. SCHADE
  1. LSSC is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van LSSC in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de Klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 12. E-LEARNING / THUISSTUDIE
  1 Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door LSSC aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan LSSC de Klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
  12.2. Het is niet toegestaan gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met LSSC.
  12.3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De Klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met deze gegevens. De Klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.
  12.4 Voor de e-learnings/thuisstudies gelden verder alle andere voorwaarden oals ook genoemd staan voor de trainingen.
 13. OVERIGE RECHTEN LSSC
  1. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt LSSC zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen. Dit is geldig voor trainingen, workshops, e-learning producten en alle andere diensten gerelateerde zaken. LSSC behoudt zich het recht voor om de materiaalkosten gedurende de overeenkomst te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.
 14. RESTITUTIE
  1 Indien je recht hebt op restitutie van (een deel van) het opleidingsbedrag, zal LSSC Lean Six Sigma Coaching zorg dragen voor het verwerken van de restitutie binnen 10 werkdagen na vaststelling.
 15. VERHINDERING
  1 Indien je zelf verhinderd bent deel te nemen aan de opleiding, dan is het mogelijk dat een andere deelnemer je plaats inneemt, mits diegene voldoet aan de gestelde toelatingsvoorwaarden. Tijdens de duur van de opleiding is het niet mogelijk van deze regeling gebruik te maken.
 16. INTELLECTUEEL EIGENDOM
  1 Gebruik van het lesmateriaal anders dan voor eigen studie is niet toegestaan, evenmin het verkopen of afstaan daarvan aan derden. 16.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan LSSC of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
  16.3 De rechten op de in lid 16.1 genoemde gegevens blijven eigendom van LSSC ongeacht of aan de Klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LSSC niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
  16.4 De Klant is aan LSSC per overtreding van het in lid 14.1 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Daarnaast heeft LSSC het recht de identificatiegegevens onmiddellijk te blokkeren, zonder dat LSSC aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.
  16.5. LSSC behoudt zich het recht voor om door de Klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door LSSC aangeboden opleidingen of trainingen.
 17. VERTROUWELIJKHEID
  1 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en docenten. Je kunt hierbij denken aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.
 18. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS  In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geven we je te kennen dat wij alle door jou verstrekte gegevens zullen opnemen in onze geautomatiseerde administratie. Deze verwerken wij intern en gebruiken wij voor een verantwoord klantenbeheer en gedegen bedrijfsvoering. Je kunt hierbij denken aan het inschrijven van deelnemers, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. LSSC Lean Six Sigma Coaching verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Wil je geen informatie meer van ons ontvangen, dan kun je ons dat schriftelijk meedelen. De Klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de Klant aan LSSC verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van LSSC. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van LSSC. De Klant en LSSC zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor ieder der partijen bestaande verplichtingen. zie ook https://leansixsigmacoaching.nl/lssc-avg-gdpr/
 19. VERJARING EN VERVAL
  1 Alle rechtsvorderingen jegens LSSC, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.
 20. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LSSC partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  20.2 De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LSSC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 21. KLACHTEN (een gratis advies ter verbetering)
  21.1 LSSC Lean Six Sigma Coaching doet er alles aan om je goed te kunnen helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Je kunt altijd telefonisch of per mail contact opnemen, zodat we gezamenlijk kunnen proberen om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen (dat hebben we het liefst!). Bij grote of ingewikkelde problemen kun je onderstaande klachtenprocedure volgen. Vanzelfsprekend behandelen wij je klacht of melding in vertrouwen.
  20.2 Stuur je klacht voorzien van argumentatie schriftelijk, per email, op naar het volgende adres: LSSC Lean Six Sigma Coaching, Torckstraat 42, 6721 VX Bennekom (Gem Ede), info@leansixsigmacoaching.nl
  20.3 Binnen één week na ontvangst van de klacht wordt deze door LSSC Lean Six Sigma Coaching schriftelijk bevestigd. De directie van LSSC Lean Six Sigma Coaching is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht. Binnen drie weken na ontvangst zal LSSC Lean Six Sigma Coaching een inhoudelijke reactie geven. Wij zullen er alles aan doen om er samen uit te komen. Deze procedure is niet geldend voor de e-learnings.